خانه

قصه

شعر

مقاله

يادداشت

 نگاه يک زن

مطالب   ديداری

مطالب  شنيداری

نامه های سرگشاده

کتاب های در اينترنت

کتاب های منتشر شده

کتاب های در دست انتشار

*****

***

*

 شرح حال

آلبوم عکس

جستجو

 تماس

English Section

========================================================================

  شکوه ميرزادگی                                                                      پيوند به فهرست شعرها

 

 شاخه ی زيتون   

========================================================================

فايل صدا:

من بودم و دريای بی خبر،

                          و شور جاذبه ی ماه

می دويدم

تب زده و لال

بر شيب های تند سواحل مسی

و بر بی خيالی تخم گذاری لاک پشت ها؛ 

          می دويدم

             و پايم هميشه

                        به جَزر می نشست.

 

من بودم و دريا

   ـ آتشفشان و آب ـ  

          که در هم نمی شديم.

می گذشتم از ستاره و صدف

و ترانه ی نور

                بر نفسم توفان می شد.  

***

 

هفت خوان بر فراز کوه

چهار عقاب کوچک

رويين تنی، هميشه در آتش،

و تو...

       ـ گنج روانی از دل زمين

سبزان و بی ترديد.

 

 

با زبان بی لکنت موج،

راندی بر جزاير مرجانی      

                         و کوهزادهای آبی                                  

و آتش

      زير قدم هايت

                 همه  نيلوفر  شد.

 

 

از غزل غزل ها  آمدی،     

از باغ های معلق،

          و از ميان پرنده هايی که

          آسمان را به عشق زمين رها کردند.

***

 

اکنون،

       نامت می تابد بر اتاقک سنگی؛

ـ بی فرش و چلچراغ .

و صدايت عطری است در باران

که بر شاخه ی زيتون می ريزد و

و جهان را روشن می کند.

 

نگاه کن!

زمين نشسته ميان ما

و مَد هميشه همين لحظه آغاز می شود

همين لحظه که

                        مهربانی

                       بر دست های ما                            

                                        می گردد.

                                                       22 سپتامبر   2007