شکوه ميرزادگی

برنامه ی شمارهء 103 در پيشگاه فرهنگ

 چهارشنبه 5 فروردين 1388 ـ 25 مارچ 2009

پيوند به فايل صوتی برای دانلود

پيوند به خانه  شکوه ميرزادگی

پيوند به سايت نجات پاسارگاد

 

پايداری فرهنگی و نظريه ی تنازع بقا

http://www.youtube.com/watch?v=5oZZ_6gXUsE