سالگرد آبگيری سد سيوند

شکوه ميرزادگی

برنامه ی شماره ی 107 در پيشگاه فرهنگ

 چهارشنبه 2 ارديبهشت 1388 ـ 22 آوريل 2009

پيوند به فايل صوتی برای دانلود

پيوند به خانه  شکوه ميرزادگی

پيوند به سايت نجات پاسارگاد

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=3FgOW9Dr9To