برخورد کانديداها با روند تخريب ميراث طبيعی و فرهنگی

شکوه ميرزادگی

برنامه ی شماره ی 113 در پيشگاه فرهنگ

 چهارشنبه 13 خرداد 1388 ـ 3 جون 2009

 

پيوند به فايل صوتی برای دانلود

پيوند به خانه  شکوه ميرزادگی

پيوند به سايت نجات پاسارگاد

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=qHCwCuu4Kqw