درباره روز فردوسی

 و دهکده ی باستانی ميمند

شکوه ميرزادگی

برنامه ی شماره ی 111 در پيشگاه فرهنگ

 چهارشنبه 30 ارديبهشت 1388 ـ 20 مه 2009

 

پيوند به فايل صوتی برای دانلود

پيوند به خانه  شکوه ميرزادگی

پيوند به سايت نجات پاسارگاد

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=3MC78OUu-B4