ندا، کلينتون، مرکل، و دو زن نماينده مجلس اسلامی

شکوه ميرزادگی

برنامه ی شماره ی 115 در پيشگاه فرهنگ

 چهارشنبه 3 تير 1388 ـ 24 جون 2009

 

 

پيوند به خانه  شکوه ميرزادگی

پيوند به سايت نجات پاسارگاد

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=BsVBlbKccMM