ضرورت فعاليت های سياسی در وضعيت کنونی

شکوه ميرزادگی

برنامه ی شماره ی 117 در پيشگاه فرهنگ

 چهارشنبه 17 تير 1388 ـ 7 جولای 2009

 

 

پيوند به خانه  شکوه ميرزادگی

پيوند به سايت نجات پاسارگاد

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=l3t1wy-RoYA