دماوند در خطر است

شکوه ميرزادگی

برنامه ی شماره ی 119 در پيشگاه فرهنگ

 چهارشنبه 31 تير 1388 ـ 22 جولای 2009

 

 

پيوند به خانه  شکوه ميرزادگی

پيوند به سايت نجات پاسارگاد

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=H_DdS8pC-04