خانه

يادداشت

از نگاه يک زن

مقالات

داستان ها

شعرها

کتاب ها

مرکز اسناد زنان

شرح حال

آلبوم عکس

پويشگران

تماس

English Section

========================================================================

 شکوه ميرزادگی                                                               پيوند به فهرست شعرها

 

 مرز    

========================================================================

 

تندتر از پرنده آمدم

تا بوسه هايت را

               از ميان ابرها

                              بردارم.

 

يک قُله ی کبود

يک دريای مهتابی

و يک تکه بلور

 که می شکند

در نگاه خورشيد

و می نشيند

             بر آيينه و لبم.

 

***

اکنون ميان من و تو

فقط يک جنگل است،

خوابيده

       در شرم خاکستری باران

و  يک  مرز

       گسترده در سکوت کوهستان و ترديد

و يک کوچه

         که از ميان آتش می گذرد.

 

***

می نشينم بر لبه ی مرز

لم می دهم به ماه و

                    تماشايت می کنم

شراب فرو می ريزد

و عطرم

خواب پوستت را می بيند.

 

***

اگر دست دراز کنم

جنون به خانه ی آهو  خواهد زد.

 

سيزدهم ژانويه 2006