1- نقش صدای آمريکا در انتخابات اخيرايران

2- زنان در انتخابات اخير ايران

دان آستين، هما سرشار، شکوه ميرزادگی

در برنامه ای از جمشيد چالنگی

25 جون 2009

 

پيوند به خانه  شکوه ميرزادگی

پيوند به پويشگران

پيوند به سايت نجات پاسارگاد

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=PK2vk-vT9lo