آيا تغيير رييس قوه قضاييه تاثيری بروضعيت موجود دارد؟

 برنامه ای از جمشيد چالنگی

با حضور هما سرشار، اوليايي فر،  و شکوه ميرزادگی

27 مرداد 1388

پيوند به خانه  شکوه ميرزادگی

پيوند به پويشگران

پيوند به سايت نجات پاسارگاد

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=PK2vk-vT9lo