برنامۀ شباهنگ درباره نقش زنان در جنبش اخير

از: بهنود مکری (صدای آمريکا)

با شرکت شيرين رضويان و شکوه ميرزادگی

21 دی 1387 ـ 10 ژانويه 2009

 

پيوند به خانه  شکوه ميرزادگی

پيوند به پويشگران

پيوند به سايت نجات پاسارگاد

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=rqv3C5QeiVU