Shokooh Mirzadegi

شکوه میرزادگی

پتی شن - خرداد 1388 جون 2009

بازگشت به صفحه اصلی

قصه

شعر

مقاله

يادداشت

  نگاه يک زن

مطالب  ديداری

مطالب  شنيداری

مرکز  اسناد  زنان

نامه های سرگشاده

کتاب های در اينترنت

کتاب های منتشر شده

کتاب های در دست انتشار

*****

 تماس

 شرح حال

آلبوم عکس

English Section

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Puyeshgaraan

 

 

 

 

 

Message to the conscious people of the world, in support of Iranian people

 

There is no need to explain to you what has been happening to the peace-loving and freedom-seeking people of Iran. Over the last few days, everyone has seen videos and pictures coming out of Iran, exposing the brutal encounter of the Islamic government with the people of that country, driving the situation into a full-scale catastrophe, endangering the life of a 70 million strong nation; the majority of whom are youngsters and children. The crime of this people is their civilized resistance against a suffocating dictatorship and not accepting the result of a fraudulent election that has taken place under deceit and lies.

 

The inevitable world-wide knowledge of this catastrophe puts a heavy burden of responsibility on the shoulders of all conscience members of the human society who believe in the dignity of human life, and human rights without any discrimination.

 

The people of Iran - women and men, old and young - have no expectation from their fellow humans but to support them and try to stop this ever-increasing bloody suppression in any possible way.

 

We, the undersigned, residents of different countries of this unique world, demand that each of our governments puts aside any reluctance to interfere in this human catastrophe and, instead of issuing hollow declaration, immediately begin to use the instrument of UN Security Council for a unified decision on punishing the Islamic Republic for its cruel and brutal actions and release the Iranian people from the clinches of this suppression.

 

Needless to say that, we will consider the reaction of our elected state-persons in this regards as a criterion in the future elections in our countries.

 

Regards

 

 

پيام به  مردمان آگاه جهان برای پشتيبانی از مردم ايران!

لازم نيست آن چه را که اين روزها بر مردمان صلح دوست، و آزادی خواه ايران می رود برای شما تشريح کنيم. در روزهای گذشته همگان ويدئوها و عکس های مستندی را که از ايران به بيرون می رسد ديده و  شاهد رويارویی بيرحمانه ی حکومت اسلامی با مردم اين سرزمين و راندن وضعيت آن به سوی يک فاجعه ی کامل بوده اند؛ فاجعه ای که زندگی ملتی هفتاد ميليونی را که اکثرشان جوان و کودک هستند ـ به خطر افکنده است. جرم اين مردم ايستادگی متمدنانه آنها در برابر خفقان، ديکتاتوری، دروغ و  تقلب انتخاباتی بوده است.

آگاهی گريزناپذير جهانيان  از اين فاجعه، بار مسئوليتی سنگين را بر شانه های هر انسان با وجدانی می گذارد که به کرامت و آزادی انسان و حقوق بشری او، بر کنار از هر تبعيض و تفاوتی، باور دارد

 

مردمان ايران ـ زن و مرد، پير و جوان ـ از انسان های ديگر جز حمايت و تلاش برای به کارگيری هرآنچه که در امکان خود دارند در راستای جلوگيری از اين سرکوب خونين و هردم فزاينده  انتظاری ندارند.

ما، امضا کنندگان اين نامه، که ساکن کشورهای مختلف جهانيم، از دولت های متبوع خود می خواهيم تا نسبت به آن چه در ايران می گذرد بی اعتنا نمانند و به جای اظهارنظرهای کلی، بکوشند تا با فوريت بخشيدن به استفاده از شورای امنيت سازمان ملل تصميمی جدی برای تنبه حکومت اسلامی و رها ساختن مردم از چنگال اين سرکوب بگيرند.

گفتن ندارد که ما، اقدامات مقامات دولتی و منتخب خود را يکی از معيارهای رای دادن به آن ها در فرصت های انتخاباتی آينده خواهيم دانست.

با احترام 

21 جون 2009

http://www.petitiononline.com/Iran09/petition.html