شکوه ميرزادگی

اساسنامه مرکز اسناد و مطالعات زنان ايران

قصه

شعر

مقاله

يادداشت

  نگاه يک زن

مطالب  ديداری

مطالب  شنيداری

مرکز  اسناد  زنان

نامه های سرگشاده

کتاب های در اينترنت

کتاب های منتشر شده

کتاب های در دست انتشار

*****

 تماس

 شرح حال

آلبوم عکس

English Section

 

 

   

 

 

 

 

پويشگران

 

پايگاه های اينترنتی

مربوط به زنان:

(بيرون از ايران)

شبکه سراسری زنان

آوای زن

زنان، ايران، جهان

صدای زنان

ايراندخت

راوا

 

(داخل ايران)

زنان ايران

هستيا

بدجنس

تريبون فمنيستی

کانون زنان ایرانی

 

 

 

 

اين مرکز که در ماه جون 2000 در آمريکا به ثبت رسيده است سازمانی است غير انتفاعی، غيرسياسی، غير مذهبی، غير نژادی که با ياری مادی و معنوی زنان و مردان علاقمند در 8 مارس 2001 در شهر دنور - ايالت کلرادو رسما شروع به کار کرده است.

فکر ايجاد اين مرکز به علت وجود چند کمبود تاريخی و بنا بر ضرورت پيدا کردن راه حلی برای اين کمبودها به وجود آمده است:

1- تحقيقات و مطالعاتی که تا کنون درباره آثار و نوشته های زنان ايرانی به عمل آمده است نشان می دهد که در طول تاريخ ايران بسياری از نوشته ها و کتب زنان گم و يا نابود شده است. دلايل گم شدن اين آثار صرفا فقدان صنعت چاپ، نبودن امکان حفظ اسناد و دلايلی شبيه اين ها که برای مردان هم وجود داشته نبوده است. آثار اين زنان صرفا به دليل تسلط تعصب و تبعيض های مردسالارانه که بر جامعه ما حاکم بوده ناپديد شده است.

2- در حال حاضر نيز، با وجود امکان چاپ آثار زنان، و با وجود دهها کتابخانه و  مرکز اسناد عمومی در ايران و خارج از ايران باز هم خطر از بين رفتن آثار زنان و يا حذف نام آنها از تاريخ ادبی، هنری، و اجتماعی ما وجود دارد.

3- خطر گم شدن و يا حذف آثار زنان خارج از کشور، البته بيشتر است چرا که کتاب های منتشر شده در خارج از ايران، بويژه اگر رنگ و بويي فمينيستی داشته باشند، و يا بسياری از عکس ها، ويدئوها و نوارهای مربوط به  زنان اجازه ورود به ايران را ندارند و امکان نابودی اين آثار که می توانند جزو گنجينه های ملی ما باشند، زياد است.

براساس اين واقعيات است که مرکز اسناد و مطالعات زنان ايرانی با اهداف زير به وجود آمده است:

الف- جمع آوری و حفظ و نگاهداری آثار زنان (کتاب، عکس، سند، ويدئوی سخنرانی، ويدئوی رقص، موزيک، نمايش، و هر نوع اثر خلق شده به وسيله ی زنان) بدون داشتن تعصب نسبت به نوع انديشه، مذهب، سليقه و مرام مطرح شده در آنها.

ب- قراردادن رونوشت و يا کپی اين آثار و اسناد در اختيار محققينی که می خواهند در ارتباط با مسايل مربوط به زنان کار کنند.

موسس و مسئول مرکز اسناد و مطالعات زنان ايرانی

شکوه ميرزادگی