Shokooh Mirzadegi

از نگاه يک زن

شکوه میرزادگی

2 تير 1388  23 جون 2009 

بازگشت به صفحه اصلی

قصه

شعر

مقاله

يادداشت

  نگاه يک زن

مطالب  ديداری

مطالب  شنيداری

مرکز  اسناد  زنان

نامه های سرگشاده

کتاب های در اينترنت

کتاب های منتشر شده

کتاب های در دست انتشار

*****

 تماس

 شرح حال

آلبوم عکس

English Section

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puyeshgaraan

 

 

 

 

 

ما را به دم پير نگه نتوان داشت

در خانه دلگير نگه نتوان داشت

آن را که سر  زلف چو زنجير بود

در خانه به زنجير نگه نتوان داشت

 

کشيش زاده ای که به آزادی بيان باور دارد

در چند روز اخير که صدای حق طلب مردم ايران سراسر جهان را فراگرفته تقريبا همه ی سران کشورهای دنيای متمدن به زبان های مختلف از اين مردم حمايت کرده اند. اما قوی ترين و قاطع ترين صدا از آن خانم آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان است که گفته اند: آلمان در کنار مردم ايران است كه در پى حقوق مربوط به آزادى بيان و حق اجتماع براى خود هستند. و قاطعانه از حکومت ايران خواست جلوی تظاهرات صلح آميز مردم را نگيرند. خانم مركل همچنين از مقام هاى ايرانى خواست تا از كاربرد خشونت عليه تظاهر كنندگان خوددارى نموده، بازداشت شدگان را آزاد كند، به رسانه هاى گروهى اجازه دهد تا آزادانه فعاليت كنند و موضوع بازشمارى انتخابات را در دستور كار خود قرار دهند.

به اين ترتيب می بينيم که اولين زن صدراعظم آلمان، فيزيک دانی که از خانواده ای سخت مذهبی آمده و در جامعه ی به شدت بسته ی آلمان شرقی رشد کرده، بيشتر از ديگر رهبران کشورهای پيشرفته به فکر آزادی بيان مردمان جهان است

 

23 جون 2009

sh@shokoohmirzadegi.com