Shokooh Mirzadegi

مقاله

شکوه میرزادگی

بازگشت به صفحه اصلی

قصه

شعر

مقاله

يادداشت

  نگاه يک زن

مطالب  ديداری

مطالب  شنيداری

مرکز  اسناد  زنان

نامه های سرگشاده

کتاب های در اينترنت

کتاب های منتشر شده

کتاب های در دست انتشار

*****

 تماس

 شرح حال

آلبوم عکس

English Section

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puyeshgaraan

 

 

 

 

 

 

 

وقت فراموشی نيست*

یادداشت هایی از شکوه میرزادگی

*ما همگی در یکی از مهترین و حساس ترین لحظه های تاریخ نشسته ایم. در این لحظه ها، هر آن چه در دور و بر ما می گذرد، حتی حوادثی که ممکن است به نظر کوچک بیایند، نه تنها بر زندگی تک تک مردمان سرزمین مان، و برآن  آب و خاک و گیاه و جانداری که در سرزمین مان قرار دارند اثر می گذارد، بلکه متوجه کل بشریتی می شود که اکنون در زمانه ی والایی حقوق بشر زندگی می کند. بی توجهی نسبت به هر کدام از این لحظه ها، بی خیالی نسبت به سرنوشت بخشی از بشریت است. ثبت این لحظه های تاریخی ـ به هر زبان و از هر نگاه ـ می تواند کمکی باشد به حافظه ی ملی ما. در این یادداشت ها من نیز به عنوان یک نویسنده سعی می کنم سهم کوچکی در این ثبت کردن ها داشته باشم زیرا باور دارم که: وقت فراموشی نیست / زمین اکنون فقط به حافظه ما باور دارد.

شکوه میرزادگی  12 سپتامبر 2011

 

آرشیو وقت فراموشی نیست

 

وطن من کجاست؟

26 سپتامبر 2011

 

سنجه ای برای آزادی  

19 سپتامبر 2011

 

 اشاره ی روشنی به آزادی

12 سپنامبر 2011

 

 

shokoohmirzadego@gmail.com