Shokooh Mirzadegi

ميراث فرهنگي و طبيعی

شکوه میرزادگی

فهرست

بازگشت به صفحه اصلی

قصه

شعر

مقاله

يادداشت

  نگاه يک زن

مطالب  ديداری

مطالب  شنيداری

مرکز  اسناد  زنان

نامه های سرگشاده

کتاب های در اينترنت

کتاب های منتشر شده

کتاب های در دست انتشار

*****

 تماس

 شرح حال

آلبوم عکس

English Section

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Puyeshgaraan

 

 

 

 

خرد چشم جان است، چون بنگری

تو بی چشم، شادان جهان نسپری

 

 

    ضرورت فعاليت های سياسی در وضعيت کنونی (برنامه ی تلويزيونی)

        

پايان نفت  و آفرينش زمين سالم

 

آيا تغيير رييس قوه قضاييه تاثيری بروضعيت موجود دارد؟

برنامه ای تلويزيونی از:  جمشيد چالنگی

با حضور هما سرشار، اوليايي فر، و شکوه ميرزادگی

وای وطنم به مريم. خ

 

تبعيض های فرهنگی ( برنامه تلويزيونی)

 

جرا فرهنگ ايرانی با تبعيض بيگانه است؟

جانشين مشايي: کپی برابر با اصل

آيا دماوند، کوره ی جوشان آزادی خواهی،

 می ميرد؟

دماوند در خطر است

 (برنامه تلويزيونی در پيشگاه فرهنگی)

سياست های پنهان دولت احمدی نژاد

 در زمينه ی گردشگری

 

برنامه ای از بهنود مکری درباره نقش زنان

 در جريانات اخير

 

 جشن استقلال آمريکا و آرش کمانگير ما

پتی شن درباره وضعيت دردناک زندانيان سياسی ايران

سازه های آبی شوشتر، اولين مجموعه ی صنعتی جهان، جهانی شد

پرچم ايران شما

دست احمدی نژاد نيست ؟

رچم ايران شما

دست احمدی نژاد نيست ؟

 

يا گل دو هزار و پانصد ساله را هم

پرپر کردند؟

شال سبز آقا و زردی محيط زيست ما!

 

برخورد کانديداها

با روند تخريب ميراث طبيعی و فرهنگی

برنامه تلويزيونی - در پيشگاه فرهنگ

وقتی که کانديداها خواب بودند!

جناب رييس و شيرينی پست ميراث فرهنگی

روز جهانی بی رونق فردوسی در وطنش

تهاجم به فرهنگ و ثروت یک روستای تاريخی

 

ويترين تازه ی جلب توريست

 

برنامه تلويزيونی در پيشگاه فرهنگ:

1ـ روز فردوسی

2ـ دهکده تاريخی ميمند

 

 

راه تازه ای برای غارت ميراث ملی

 

ماجرای ادغام سازمان ميراث و سازمان حج

 

 

کراهت سازمان ميراث فرهنگی از ديد آيت الله ها

 

حکومت غيرمجازها

 

سالگشت آبگيری سد سيوند

در پيشگاه فرهنگ ـ برنامه تلويزيون

 

هری پاتر در اصفهان

 

وقت ورق خوردن تاريخ

 

عجم زنده کردم بدين احمدی!

 

شهری در تصرف ويرانگران خودی

 

جايزه ی دزدی به سفير کره ای!

احمدی نژاد خوب بود اما اطرافيانش...!

 

بخشيدن خليج فارس به خال شيخ های عرب

 

وقتی وطن  غربت می شود

 

تور هسته ای رحيم مشايي

 

مازندران، اصفهان، فارس، خراسان، هرمزگان

 

پايداری فرهنگی و نظريه ی تنازع بقا

برنامه تلويزيون (در پيشگاه فرهنگ)

 

هم عيد نوروز، هم جشن نوروز

 

پايداری آيين های ايرانی

حاصل تنازع بقا است

 

 

آن که از آتش می گذرد

زيباست!

 

وطن پرندگان خردمند

سرزمين هنرمندان باستانی زباله دانی شد

 

عشق نديده ام را سوزاندند

خليفه و شهرزاد زيبای اصفهان

پناهگاهی کهن برای فرار از تبعيض مذهبی

مردان نمکی هم دارند بی نمک می شوند

 

جنجال هايي بر سر جشن اسفندگان

 

 

sh@shokoohmirzadegi.com